Klinik Hedegaard er akkrediteret

Som alle andre klinikker for praktiserende speciallæger er Klinik Hedegaard akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Akkrediteringen betyder, at klinikken lever op til målene i Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, om en høj og vedholdende kvalitet i sine ydelser.

Tre typer af kvalitetsmål

DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder. Standarderne beskriver:

  • Organisatoriske forhold, der er vigtige for, at behandlingsstedet kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine ydelser, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere.
  • Vigtige dele af et patientforløb. Det kan fx være, hvordan man planlægger et behandlingsforløb og følger op på planen, hvordan man sikrer sig, at der er styr på prøvesvar, så man kan efterlyse manglende svar, og reagerer prompte på svar, der kræver hurtig handling, eller hvordan man håndterer medicin.
  • Hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra den bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.
graviditet